1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis susipažinus ir patvirtinus Pirkėjui, jos tampa šalims privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Pirkėjo ir

Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu aceraservisas

internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus bus informuoti prekes užsisakę klientai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformuoja užsakymą ir jį apmoka nurodytą avansą.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes aceraservisas internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su aceraservisas tik standartinėms prekėms kurios nėra komplektuotos pagal kliento asmeninius poreikius.

3.3. Numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

4.2. Pirkėjas, naudodamasis aceraservisas internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.3. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes.

5.2. Aceraservisas turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai Pirkėjas atsisakė

Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų.

5.6. Aceraservisas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės aceraservisas teikiamomis

paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes į pardavėjo sandelį esantį adresu Gabijos 2B, prekės pristatomos klientui jo nurodytu adresu už papildomą mokestį.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Aceraservisas pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams, taip pat

tais atvejais kai gamintojas/tiekejas keičia prekių kainodarą.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu

7.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų.

8.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo –

priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

8.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės puslapyje.

8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių pateikimo/grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą.

10.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11 Baigiamosios nuostatos

11.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.